Print

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZELOR DE CONSTRUIRE PENTRU ZONELE CU PATRIMONIU ARHEOLOGIC

 

 

Cerere scrisă-tip: Cerere tip solicitare aviz

  1. Piese scrise:

-Certificat de Urbanism;

–Proiect tehnic (Memoriu tehnic);

–Extras de Carte Funciară;

–Raport de diagnostic a potenţialului arheologic al zonei ce urmează a fi afectată prin proiectul investiţional (pe suport de hârtie şi  în format electronic).

3.Piese desenate:

–Plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000, 1:10.000sau 1:5.000, după caz;

–Plan de situaţie al investiţiei în format digital .dwg sau .shp

–Ridicare topografică în Sistem Stereo 70 (documentaţiile vor conţine în mod obligatoriu lista cu coordonatele STEREO 70 ale suprafeţelor afectate de proiect, în format digital tabelar).

În conformitate cu prevederile art. 7 din O.G. nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului arhologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes naționale, cu modificările și completările ulterioare,  beneficiarul are obligaţia legală de a cuprinde în studiul de fezabilitate al investiţiei şi prin proiectul tehnic, a măsurilor şi a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventivă sau supravegherea arheologică, după caz, şi protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz, descărcarea de sarcină arheologică a zonei afectate de lucrări şi aplicarea acestor măsuri.

 - Adresă din partea proiectanților prin care declară că formatul digital transmis este identic cu cel letric.

Informații suplimentare:

  1. Documentaţia se depune în două exemplare pe suport de hârtie, legate şi pe suport digital, în vederea emiterii Certificatului de descărcare de sarcină arheologică de către D.J.C. Vaslui.
  2. Cercetările arheologice preventive vor fi conduse numai de către personal specializat, respectiv de arheolog expert, atestat Ministerul Culturii, înscris în Registrul Arheologilor din România.
  3. Registrul Arheologilor din România poate fi consultat pe site-ul Institutului Național al Patrimoniului, secțiunea - arheologie.

            În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (5) şi (6) din O.G. nr. 43/2000, cu modificările și completările ulterioare, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, pentru siturile aflate în zone de interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista Monumentelor Istorice şi pentru toate investiţiile, cu excepţia locuinţelor particulare aflate în alte zone, se emite după aprobarea rapoartelor de cercetare de către Comisia Naţională de Arheologie.