Print

      Având în vedere prevederile art. 2, art.10, lit. c) - teza finală, art. 28, lit. d), art. 30, alin. (1), art.37, art.39 și art. 43 din Metodologia de informare și consultare publică cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și a urbanismului aprobat prin OMDRT nr. 2701/2010, cu modificări și completări ulterioare, în contextul prevederilor art. 29, alin. (5) Regulamentul de organizare și funcționare a acestora în legătură cu Monumentelor Istorice aprobat prin OMC nr. 2173/2013, cu modificări și completări ulterioare, este necesar ca acest lucru să fie documentat în ceea ce privește documentele de urbanism pentru a oferi informații despre Raportul populației  a cărui realizare a fost asigurată de autorizarea administrației locale.

 

       Documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului se vor întocmi conform legislației în vigoare: Legea 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice, cu modificări și completări ulterioare,  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, cu modificările și completările ulterioare, etc.

Prevederi ale Legii nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice

       ART. 9

  (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zonă de protecție, delimitată pentru baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în partea de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a Monumentul istoric și un cadru poate construi sau natural.

  (2) Delimitarea și instituirea zonelor de protecție se realizează, concomitent cu clădirea bunului imobil ca monument istoric, în condiții legale.

  (3) Autoritățile publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentul aferent zonelor de protecție delimitate conform alin.(2).

  (4) În zona de protecție pot fi instituite servicii de utilitate publică și reglementări speciale de construcție pentru planuri și reglementare de urbanism aprobate și avizate conform legilor.

  ART. 18

  (1) Monumentele istorice, zonele de protecție și zonele construite protejate, definite potrivit legii, se evidențiază în planurile de amenajare a teritoriului și în planurile urbanistice ale unităților administrativ- teritoriale.

  (2) În condițiile legii și în baza avizului Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autoritățile publice locale pot institui servicii, pot interzice desființarea sau modificarea construcțiilor.

        ART. 45

  (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să realizeze studiile de fundamentare, delimitare și instituire a zonelor de protecție a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat.

Documentația va cuprinde:

Piese desenate :

     Documentația de urbanism și amenajarea unui teritoriu este întocmită conform reglementărilor legale în vigoare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: