Programarea ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, Iași

pentru luna ianuarie, 2020

  

            Ședința va avea loc, marți, 14 ianuarie, 2020, ora 9, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Iași; miercuri 15 ianuarie, ora 9, dacă rămân documentații neanalizate, din ziua precedentă.

            Documentațiile se depun până joi, 8 ianuarie, 2020, ora 12,  la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vaslui.

Documentațiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:

ART. 29 (2) Ordinea de zi este alcătuită de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicărilor/ documentațiilor transmise, cu cel puțin 3 zile lucrătoare, înainte de data ședinței, serviciilor deconcentrate (miercuri 8 mai 2019).

Desfășurarea lucrărilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrărilor/documentației se face de către proiectanți/beneficiari sau, in anumite cazuri, de către secretariat.
    (2) După prezentare se dă cuvântul membrilor, care pot cere precizări, face observații si recomandări sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemnează rezumatul discuțiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de președinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotriva, abținerile), se menționează in procesul-verbal de ședință.
    (5) In cazul in care nu se întrunește un vot favorabil de minimum jumătate plus unu din cvorum, documentația se respinge argumentat.
    (6) In urma analizării concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează ministrului culturii spre aprobare;
    b) întocmește, conform modelului prevăzut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandări si/sau condiții;
    c)întocmește comunicarea către solicitant/beneficiar cu privire la solicitările Comisiei privind completarea documentației;
    e) întocmește punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.

    (7) Condițiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele următoare de proiectare si in documentațiile de execuție.

Secretar comisie -  director DJC Iași Virgil Băbîi

Secretar supleant - consilier superior Bobi Apăvaloaiei

 

 

ANUNȚ

Ziua Culturii Naționale

           Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale, Ministerul Culturii alocă suma de 250.000 lei pentru sprijinirea derulării proiectelor și acțiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naționale, în anul 2020.

Valoarea maximă a sprijinului financiar pe proiect/acțiune acordat de Ministerul Culturii este de 30.000 lei.

          Solicitările se pot depune personal în zilele lucrătoare sau se pot transmite prin intermediul serviciilor de curierat sau prin poștă la Registratura Ministerului Culturii, din
Bd. Unirii Nr. 22, Sector 3, București, cu mențiunea „Proiect Ziua Culturii Naționale 2020”  până la data de 27 decembrie 2019, orele 14:00.

 Dosarele de participare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) Cererea de sprijin financiar pentru oferte culturale care se completează prin descărcarea sau accesarea formularului tipizat de pe site-ul oficial al Ministerului Culturii;

b) Copia, conform cu originalul, a hotărârii judecătorești de înființare/autorizare, definitivă și irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul, cu toate modificările și completările ulterioare (în cazul instituțiilor publice, actul normativ de înființare);

c) Copia, conform cu originalul, a actului constitutiv, statutului și actele doveditoare ale sediului (contract închiriere/ comodat etc, după caz) și patrimoniului inițial ale solicitantului, precum și actele adiționale, după caz;

d) Copia, certificată pentru conformitate, a certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislația în vigoare).

e) Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF și Certificat de atestare fiscală eliberat de administrația publică locală, aflate în termenul de valabilitate, în original.

 Pentru a putea beneficia de finanțare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înființată în conformitate cu prevederile legale, cu excepția instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Culturii;

b) desfășoară programe, proiecte și activități culturale, potrivit actelor constitutive;

c) a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare;

d) nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local.

 Nu au dreptul să participe în cadrul selecției, solicitanții aflați în următoarele situații:

a) sunt în incapacitate de plată;

b) au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive.

 Pentru a putea participa la sesiunea de selecție, proiectele/ acțiunile culturale se vor desfășura exclusiv în data de 15 ianuarie 2020.

Calendar: 

27 decembrie 2019, orele 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor la Registratura Ministerului Culturii;

30 decembrie 2019- 06 ianuarie 2020  – selecția dosarelor și publicarea listei de câștigători;

7 ianuarie 2020 – depunerea contestațiilor;

8 ianuarie 2020 – soluționarea contestațiilor și publicarea listei finale.

 Informații suplimentare - http://www.cultura.ro/anunt-ziua-culturii-nationale

SURSA – MINISTERUL CULTURII - http://www.cultura.ro/anunt-ziua-culturii-nationale