Programarea ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, Iași

pentru luna decembrie, 2019

 

            Ședința va avea loc, marți 10 decembrie, 2019, ora 9, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Iași.

            Documentațiile se depun până joi, 5 decembrie, 2019, ora 12  la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vaslui.

Documentațiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:

ART. 29 (2) Ordinea de zi este alcătuită de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicărilor/ documentațiilor transmise, cu cel puțin 3 zile lucrătoare, înainte de data ședinței, serviciilor deconcentrate (miercuri 8 mai 2019).

Desfășurarea lucrărilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrărilor/documentației se face de către proiectanți/beneficiari sau, in anumite cazuri, de către secretariat.
    (2) După prezentare se dă cuvântul membrilor, care pot cere precizări, face observații si recomandări sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemnează rezumatul discuțiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de președinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotriva, abținerile), se menționează in procesul-verbal de ședință.
    (5) In cazul in care nu se întrunește un vot favorabil de minimum jumătate plus unu din cvorum, documentația se respinge argumentat.
    (6) In urma analizării concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează ministrului culturii spre aprobare;
    b) întocmește, conform modelului prevăzut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandări si/sau condiții;
    c)întocmește comunicarea către solicitant/beneficiar cu privire la solicitările Comisiei privind completarea documentației;
    e) întocmește punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.

    (7) Condițiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele următoare de proiectare si in documentațiile de execuție.

Secretar comisie -  director DJC Iași Virgil Băbîi

Secretar supleant - consilier superior Bobi Apăvaloaiei