Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, Art. 17. - Compartimentul Patrimoniul cultural naţional mobil şi imaterial îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 1. colaborează şi aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil şi imaterial;
 2. întocmeşte potrivit standardelor naţionale baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza teritorială a judeţului de competenţă;
 3. înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice;
 4. verifică la societăţile comerciale în curs de privatizare, cu sediul în judeţul de competenţă, bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate şi declanşează procedura de clasare, în termen de 10 zile de la înregistrarea comunicării privind înscrierea acestora pe lista de privatizare;
  5. declanşează procedura de clasare a bunurilor arheologice descoperite întâmplător şi decide, în baza propunerii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, cu privire la instituţia publică specializată căreia i se vor transmite în administrare bunurile arheologice respective;
 5. înregistrează şi soluţionează înştiinţările primarilor din judeţul de competenţă privind bunurile arheologice descoperite întâmplător de persoanele fizice şi predate de acestea, preia bunurile astfel predate, stabileşte prin experţi acreditaţi valoarea bunurilor respective precum şi instituţia publică specializată în administrarea căreia se vor transmite bunurile în cauză;
 6. efectuează expertiza necesară şi întocmeşte documentaţia prevăzută în vederea clasării bunurilor culturale mobile;
 7. înaintează direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale propunerile de clasare a bunurilor culturale mobile, în vederea supunerii analizei Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
 8. înregistrează, centralizează, verifică şi gestionează înştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidenţă;
 9. înregistrează, centralizează, verifică şi gestionează comunicările proprietarilor, titularilor de drepturi reale, titularilor drepturilor de administrare sau ale deţinătorilor cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate privind pierderea, furtul sau distrugerea totală sau parţială a acestor bunuri şi anunţă imediat, în scris, organele de poliţie competente teritorial;
 10. controlează periodic şi/sau la sesizări starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidenţă, acordând consultanţă de specialitate ori de câte ori este necesar şi/sau la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;
 11. face propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate în tezaur aflate la instituţiile nespecializate sau la alte persoane juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele fizice din judeţul de competenţă;
 12. organizează, realizează şi actualizează evidenţa registrelor agenţilor economici din judeţul de competenţă autorizaţi să comercializeze, prin vânzare publică sau prin intermediere, bunuri culturale mobile;
 13. verifică respectarea obligaţiile ce le revin agenţilor economici autorizaţi, în condiţiile legii, să comercializeze bunuri culturale mobile;
 14. înregistrează înştiinţările agenţilor economici autorizaţi cu privire la punerea în vânzare a unor bunuri culturale mobile clasate în tezaur şi verifică documentaţia aferentă exercitării dreptului de preemţiune al statului, pe care o transmit conducerii ministerului;
 15. verifică documentaţiile depuse de titularii dreptului de administrare asupra bunurilor culturale mobile aflate în proprietate publică, privind exportul temporar al acestor bunuri şi eliberează certificatul de export potrivit legislaţiei în vigoare;
 16. constată contravenţii şi aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
 17. colaborează şi stabileşte, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz, măsurile de protecţie a bunurilor culturale mobile şi imobile, în caz de conflict armat sau de calamităţi naturale;
 18. iniţiază şi sprijină, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formare a specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale;
 19. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin normele emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție 1

Monumente istorice din Vaslui - selecție 2

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top