Activitatea  Direcției Județene pentru Cultură Vaslui se desfășoară  în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare (aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2080/27.02.2012) și cu legislația în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural mobil, imobil, imaterial și de for public (cum ar fi  - Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului nr. 2797/ 2017 al  Ministerului Culturii și Identității Naționale- privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare,  Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 239 din 06.09.2004, Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2518 din 04.09.2007; Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2392/06.09.2004 pentru instituirea de Standarde și Proceduri în arheologie, Legea 17 /2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, cu modificările și completările ulterioare,  Hotărârea  nr. 518 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, Legea 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, Ordinul Ministrului Culturi nr. 2057/5.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, Legea 120 din 2006 a monumentelor de for public și altele).

Potrivit dispozițiilor din  Ordinul M.C.P.N. nr. 2080/27.02.2012 de aprobare a Regulamentului de organizarea și funcționare a Direcțiilor pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național, instituția este structurată în patru compartimente:  Compartimentul monumente istorice si arheologie (1 funcționar);  Compartimentul patrimoniul cultural național mobil si imaterial (1 funcționar);  Compartimentul cultură, management, resurse umane (1 funcționar); Compartiment financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice (1 funcționar și o persoană – regim contractual / șofer).

Responsabilitatea principală a Direcției Județene pentru Cultură Vaslui este protejarea patrimoniului cultural național imobil, mobil și imaterial la nivelul județului nostru.

Obiectivele prioritare ale instituției sunt popularizarea și verificarea respectării legislației specifice, precum și evidența, protejarea, monitorizarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.

În acest sens, Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui urmărește ca prin activitatea desfășurată să realizeze următoarele obiective:

 • aplică legile, ordonanțele și hotărârile de guvern, ordinele și instrucțiunile emise de minister, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
 • aplică strategia Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniul culturii și patrimoniului cultural național la nivelul județului Vaslui;
 • îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural construit – arhitectura laică și ecleziastică, cât și a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istoric, dar și cele din Repertoriul Arheologic Național, ocupându-se de evidența, inventarierea și monitorizarea, conservarea și protejarea, punerea în valoare;
 • îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului mobil și imaterial - patrimoniul muzeal, dar și bunuri culturale deținute de alte instituții sau organizații, ocupându-se de evidența, inventarierea și monitorizarea, conservarea și protejarea, punerea în valoare a patrimoniului mobil de pe teritoriul județului;

Dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului cultural național  – obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, enumerăm următoarele:

 • acțiuni de informare și consiliere cu privire la legislația în domeniu;
 • evidența monumentelor istorice de pe teritoriul județului;
 • întocmirea și comunicarea către proprietari a Obligației privind folosința monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau exploatare și întreținere a bunurilor imobile clasate monument istoric;
 • analizarea și avizarea intervențiilor asupra monumentelor istorice sau în zona acestora de protecție;
 • controlul respectării avizelor emise pentru intervențiile menționate anterior;
 • controlul tuturor intervențiilor care se efectuează asupra patrimoniului construit;
 • monitorizarea lucrărilor care se efectuează la monumente istorice din județ prin Planul Național de Restaurare, împreună cu specialiștii Institutului Național al Patrimoniului;
 • exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa B;
 • colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în aplicarea legislației din domeniul protejării monumentelor istorice - Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul de Stat în Construcții;
 • aplicarea legislației în vigoare cu privire la regimul juridic general al descoperiri și al cercetării arheologice, precum și protejarea patrimoniului arheologic, parte a patrimoniului cultural național;
 • verificarea respectării ansamblului de măsuri juridice, administrative, tehnice menite să asigure evidența și inventarierea patrimoniului arheologic din județ; evidența obiectivelor înscrise în Repertoriul Arheologic Național;
 • acordarea de asistență de specialitate atât instituțiilor cu atribuții în domeniu, cât și persoanelor fizice sau juridice;
 • controlul respectării tuturor tipurilor de autorizații emise de Ministerul Culturii și Identității Naționale;
 • controlul respectării normelor și procedurilor din acest domeniu,
 • colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în aplicarea legislației din domeniul protejării patrimoniului cultural național;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni, prin personalul împuternicit, potrivit legislației în vigoare, în cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea monumentelor istorice și a patrimoniului arheologic.
 • dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului mobil, enumerăm următoarele:
 • acțiuni de informare și consiliere cu privire la legislația în domeniu;
 • evidența bunurilor culturale mobile clasate de pe teritoriul județului;
 • verificarea stării de conservare și de securitate a bunurilor culturale mobile clasate din județ;
 • analizarea cererilor și eliberarea, în conformitate cu legislația specifică, a certificatelor de export al bunurilor culturale mobile;
 • verificarea respectării obligațiilor ce revin prin lege agenților economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile;
 • evidența registrelor agenților economici din județ autorizați să comercializeze, prin vânzare publică sau prin intermediere, bunuri culturale mobile;
 • colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în aplicarea legislației din domeniul protejării patrimoniului cultural național mobil;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.
 • dintre atribuțiile instituției în domeniul monumentelor de for public,
 • acțiuni de informare și consiliere cu privire la legislația în domeniu, conform Legii 120/2006  a monumentelor de for public;
 • inventarierea și monitorizarea monumentele de for public;
 • asigură consultanță cu privirea la întocmirea documentațiilor; transmiterea către minister în vederea avizării (concepția artistică, amplasare și altele).
 • participă, la cererea autorităților abilitate și împreună cu acestea, la acțiuni de control al respectării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 • solicită și primește, în condițiile legii, în nume propriu sau în numele și pentru Ministerul Culturii și Identității Naționale, de la autorități ale administrației publice, de la instituții publice și de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor și informării publice, date și informații necesare pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin;
 • controlează respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național, în condițiile și la termenele stabilite prin lege; informează și controlează respectarea obligațiilor de plată privind timbrul monumentelor istorice;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Ministrul Culturii și Identității Naționale, potrivit legii.

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție 1

Monumente istorice din Vaslui - selecție 2

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top