Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, de către Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui, conform Legii422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, art.23.

  ART. 23

  (1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

  (2) În sensul prezentei legi, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:

  a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice;

  b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

  c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;

  d) schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;

  e) strămutarea monumentelor istorice;

  f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.

  (3) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

  (4) Autorizaţiile prevăzute la alin. (3), emise fără avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt nule de drept.

  (5) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric face parte integrantă din Cartea tehnică a construcţiei. În situaţia în care aceasta nu există, Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric ţine locul documentaţiei tehnice de utilizare a bunului imobil, în condiţiile legii.

 

DOSARUL DE AVIZARE VA CUPRINDE:

Formular pentru obtinere aviz interventie monumente: formular tip

Solicitarea să fie semnată de proprietarul/deţinătorul, cu orice titlu al imobilului monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiţiile în care acesta este delegat de proprietarul/deţinătorul monumentului istoric şi poate face dovada delegării.

Foaia de capăt:

 • denumirea obiectivului şi codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizată şi adresa;
 • numele proprietarului/beneficiarului/deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul juridic al acestuia;
 • denumirea proiectului;
 • numărul proiectului/contractului/anul;
 • faza de proiectare.

 Colectivul de elaborare:

 • numele şi coordonatele, proiectantului general, al şefului de proiect, al proiectanţilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;
 • nominalizarea specialiştilor/experţilor atestaţi de Ministerul Culturii şi Identității Naționale, elaboratori, consultanţi sau verificatori ai documentaţiei, cu semnătura şi ştampila în original.

Documente incluse în proiect:

 • certificatul de urbanism;
 • copie după documente care atestă dreptul de proprietate, după caz;
 • cadastrul, după caz;
 • copii după avize ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale sau ale DJC Vaslui, acordate anterior pentru acelaşi monument istoric, la alte faze de proiectare, având ca obiect acelaşi domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru avizare, sau pentru domenii conexe;
 • alte documente necesare, după caz.
 1. Piese scrise:
 • Tema de proiectare, aprobată de beneficiar, care va cuprinde date generale privind monumentul istoric, starea tehnică şi de conservare a acestuia, pentru componentele: arheologie, arhitectură, structură, componente artistice, caracteristici ale terenului precum şi propuneri privind studiile, cercetările, investigaţiile şi fazele de proiectare necesare;
 • Memoriul justificativ/general: va cuprinde referiri la tema de proiectare, detaliind pluridisciplinar, toate aspectele istorice, artistice, arhitecturale, inginereşti, ştiinţifice şi tehnice ale monumentului istoric; intervenţii anterioare conform cercetărilor documentare şi de arhivă sau a cărţii monumentului istoric/cărţii construcţiei, starea de conservare actuală, conceptul unitar şi propunerile de intervenţie, în variante maximale şi minimale, precum şi stabilirea priorităţilor de execuţie, după caz, în funcţie de faza proiectului;
 • expertiza tehnică realizată de specialiști experți atestați;
 • Memoriile tehnice de specialitate;
 • fișa analitică de inventariere a monumentelor, întocmite conform prevederilor legale în vigoare;
 • Având în vedere faptul că în domeniul protejării monumentelor istorice documentaţiile se elaborează de colective pluridisciplinare, proiectele/documentaţiile vor cuprinde:
 • Referatele de specialitate cu semnătura şi ştampilele experţilor/experţilor tehnici atestaţi de Ministerul Culturii şi Identității Naționale şi/sau de Ministerul Transporurilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz, în funcţie de domeniul proiectelor sau al studiilor şi cercetărilor;
 • Referatele de specialitate, semnătura şi ştampila verificatorilor/verificatorilor de proiecte, atestaţi de Ministerul Culturii şi Identității Naționale şi/sau de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz, în funcţie de domeniul proiectului şi faza de elaborare;
 • Referatele de specialitate ale unor specialişti sau experţi atestaţi de  Ministerul Culturii şi Identității Naționale, în domenii conexe domeniului ce face obiectul proiectului, cum ar fi: domeniul arheologiei, arhitecturii, ingineriei sau al componentelor artistice, după caz.

 Piese desenate:

 • plan de încadrare în zonă la scara  1:25.000 sau  1:5000, după caz;
 • plan de situaţie la scara 1:200, 1:500 sau 1: 1.000, după caz;
 • relevee specifice domeniului care face obiectul proiectului, cu marcarea diferenţiată a tuturor tipurilor de degradări sau avarii, după  caz;
 • planuri, secţiuni, faţade/planşe, la o scară convenabilă, specifică domeniului/fazei de  elaborare a proiectului, cu marcarea  propunerilor, de intervenţie în conformitate cu conceptul unitar de restaurare propus.  

 Alte piese, în funcţie de domeniul proiectului:

 • studii istorice de arhitectură / arhitectură comparată /iconografice/ arheologice, urbansim istoric şi /sau altele, după caz;
 • documentar fotografic, explicativ;
 • studii de teren:topografice, geotehnice şi/sau altele, după caz;
 • investigaţii fizico-chimice, biologice, petrografice sau altele, după caz.

Documentația se depune în format hârtie (2 exemplare, după caz) și electronic.

 • Adresă din partea proiectanților prin care declară că formatul digital transmis este identic cu cel letric.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE :

- Conducătorul de proiect poate completa documentația cu orice tip de material, pe care-l consideră necesar.

- Reprezentantul DJC Vaslui sau al Ministerului Culturii şi Identității Naționale, respectiv al CZMI /CNMI, poate să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării pieselor prevăzute în acest conținut cadru.

- Considerăm că, se impune prezența proiectantului/arhitectului, în vederea susținerii documentației, în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5 Iași, respectiv în cadrul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, după caz.

 

 

 

 

Evenimente Culturale

gal

anun

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top