anexa 3B - cerere aviz specific persoana fizica

 anexa 3B - cerere aviz specific persoane juridice

Emiterea avizului specific al Ministerului Culturii și Identității Naționale

potrivit prevederilor Legii nr. 17/2014 privind înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune, potrivit art. 4, sau fără obţinerea avizelor prevăzute la art. 3 şi 9 este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea absolută.

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014.

  TITLUL I

  Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

CAP. II

  Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan

         ART. 3

  (4) Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, emis în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura şi alte elemente privind obţinerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, avizul se consideră ca fiind favorabil.

CAP. III

  Exercitarea dreptului de preempţiune

  ART. 4

  (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

CAP. V

  Dispoziţii finale şi tranzitorii

  ART. 13

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau civilă, după caz.

         ART. 14

  Constituie contravenţii următoarele fapte:

  a) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, fără avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, prevăzut la art. 3 alin. (4);

  

ART. 15

  Contravenţiile prevăzute la art. 14 se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

ART. 16

  Înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune, potrivit art. 4, sau fără obţinerea avizelor prevăzute la art. 3 şi 9 este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea absolută.

În Monitorul Oficial nr. 401/30.05.2014 a fost publicat Ordinul Ministrului Culturii nr. 2333/2014 (ordin comun MADR, MDRAP, MAN, MC) privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea nr. 17 privind înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune, potrivit art. 4, sau fără obţinerea avizelor prevăzute la art. 3 şi 9 este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea absolută.

 

Anexa nr. 3 a actului normativ are următorul conținut:

NORME METODOLOGICE din 13 mai 2014 pentru aplicarea Titlului I din Legea nr. 17 privind înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune, potrivit art. 4, sau fără obţinerea avizelor prevăzute la art. 3 şi 9 este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea absolută, în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Culturii

Art. 1

Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind emiterea avizului specific al Ministerului Culturii pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, pe care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, în conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege.

Art. 2

(1) Înainte de demararea procedurilor prevăzute la art. 6 din lege, la solicitarea vânzătorului, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii, primăria eliberează o adresă conform modelului din anexa nr. 3 A, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii. În cazul în care avizul specific este necesar, un exemplar original al adresei se comunică de către primărie biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

(2) Vânzătorul va prezenta notarului public adresa prevăzută la alin. (1), la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

(3) Avizul specific al Ministerului Culturii se eliberează prin direcția județeană pentru cultură.

(4) Pentru emiterea avizul specific vânzătorul va depune la direcția județeană pentru cultură o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 3B.

(5) Direcția județeană pentru cultură va verifica în termen de 3 zile lucrătoare documentația depusă și va emite avizul specific care poate fi favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3C, sau negativ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3D.

(6) La eliberarea avizului specific se vor avea în vedere următoarele elemente:

  1. a) amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit în sistemul național de proiecție Sterografic 1970, eliberat de oficiu ca urmare a recepției documentației cadastrale pentru imobilul în privința căruia s-a solicitat avizul;
  2. b) prezența patrimoniului arheologic;
  3. c) implicațiile asupra conservării patrimoniului arheologic.

(7) În cazul în care documentele ce însoțesc cererea menționată la alin. (4) nu sunt lizibile, sunt incomplete sau există neconcordanțe în documentație, direcția județeană pentru cultură va emite un aviz specific negativ motivat pe care îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Avizul specific negativ se comunică în original biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

(8) Avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului, sau a unei hotărâri judecătorești definitive.

(9) În vederea emiterii unui nou aviz, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente.

(10) În situația în care după depunerea noii cereri prevăzute la alin. (9) se emite un aviz specific favorabil, direcția județeană pentru cultură îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Avizul specific favorabil se comunică în original biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

(11) Avizul specific emis de direcția județeană pentru cultură va fi comunicat vânzătorului prin orice mijloc care poate confirma transmiterea și recepția lui.

(12) După emitere, un exemplar al avizului se publică pe site-ul direcției județene pentru cultură în termen de două zile de la emiterea acestuia.

(13) Avizul specific este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil și ulterior împlinirii acestui termen, dacă părțile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opțiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.

Art. 3

Prezentele norme metodologice nu se aplică procedurii privind preemțiunea în cazul transferului dreptului de proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe care sunt situate situri arheologice clasate ca monumente istorice, care se supune dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top