Intervenţiile asupra imobilelor care nu sunt monumentelor istorice, dar care se află în zona de protecție a acestora, se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, de către Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui, conform Legii422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, art.24.

 

ART. 24

  (1) Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

  (2) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii.

 

  ------------

  Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.

   (3) În condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecţie abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancţiuni şi, după caz, să dispună revenirea la situaţia iniţială şi să sesizeze organele de cercetare penală.

  (4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii.

  (5) Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase decopertate se fac, în condiţiile legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului ştiinţific al şantierului şi a instituţiei organizatoare.

DOSARUL DE AVIZARE VA CUPRINDE:

Formular pentru obtinere aviz interventie în zona de protecție a monumentelor istorice:

Formular tip

 • Certificat de Urbanism
 • acte de proprietate
 • plan de încadrare în zonă la scara 1/1000 (cu marcarea monumentului, a imobilului propus și a distanței dintre acestea);
 • plan de situație la scara 1/500
 • proiect de arhitectură
 • planșe privind relația cu monumentele istorice
 • PUD/PUZ, după caz
 • releveu existent, după caz
 • proiect tehnic/ de arhitectură - planurile tuturor nivelurilor, secțiuni, fațade cu precizarea cotelor și cu indicarea materialelor și a finisajelor folosite - la o scară lizibilă
 • studiu istoric, conform normelor științifice
 • expertiză tehnică, după caz
 • planșe cu desfășurări stradale
 • montaj fotografic - reprezentare schematică 3D a zonei (propunere - clădirea monument)
 • fotografii ale monumentului istoric, care determină zona de protectie
 • documentație pe suport hârtie (2 exemplare , după caz) și electronic.

       Documentațiile  de urbanism  și  de  amenajare a teritoriului se întocmesc  conform reglementărilor legale în vigoare.

 • Adresă din partea proiectanților prin care declară că formatul digital transmis este identic cu cel letric.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE :

 • - Conducătorul de proiect poate completa documentația cu orice tip de material, pe care-l consideră necesar.
 • - Reprezentantul DJC Vaslui sau al Ministerului Culturii şi Identității Naționale, respectiv al CZMI /CNMI, poate să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării pieselor prevăzute în acest conținut cadru.
 • -Precizăm că recomandăm prezența proiectantului/arhitectului în vederea susținerii proiectului în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 de la Iași, dacă se impune.

Evenimente Culturale

gal

anun

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Scroll to top