MONUMENTE ISTORICE

 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 - privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 - monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2019 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 - privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 454 din 6 decembrie 2006 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 - privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 462 din 12 noiembrie 2003 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 258 din 23 iunie 2006 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2008 - privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 451 din 8 iulie 2002 - pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 157 din 7 octombrie 1997 - privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 277 din 8 aprilie 1999 - pentru înfiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 459 din 10 iunie 1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 - pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
 • HOTĂRÂREA nr. 1430 din 4 decembrie 2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna;
 • ORDIN nr. 2.515 din 28 iunie 2018 - privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 3504 din 24 septembrie 2021 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.515/2018 - privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate.
 • ORDIN nr. 3.143 din 2 decembrie 2019privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturii;
 • ORDIN nr. 2.237 din 27 aprilie 2004 - privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 - privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017 - privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.807 din 24 octombrie 2018 - pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice;
 • ORDIN nr. 13/N din 10 martie 1999 - pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 562 din 20 octombrie 2003 - pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)", cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.684 din 18 iunie 2003 - privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.173 din 28 martie 2013privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
 • ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • OMCC nr. 2645/2003 cu modificările și completările aduse prin OMCC 2118/2007 și OMCIN 2156/2017 prin care se aprobă (1) Metodologia privind eliberarea avizului pentru darea în administrare, darea în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică și închirierea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, (2) Metodologie privind eliberarea avizului pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea privată a statului din imobile aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și (3) Metodologia privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului român, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia (a treia metodologie a fost inlocuita prin OMC nr. 3143/2019).
 • GHID DE  ARHITECTURĂ  pentru încadrarea în specificul local din mediul rura ZONA VASLUI

ARHEOLOGIE

 • ORDONANŢA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 - privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 - privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 185 din 20 octombrie 2016 - privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.562 din 4 octombrie 2010 - privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.494 din 26 august 2010 - pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 125 din 15 februarie 2011 - pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • Instrucțiunea nr. 2 din 08.04.2016 - privind regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare;

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție 1

Monumente istorice din Vaslui - selecție 2

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top